Polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych została sporządzona zgodnie z wymogami ustawy federalnej z dnia 27 lipca 2006 r. Nr 152-FZ „O Danych Osobowych” (dalej jako Ustawa o Danych Osobowych) i określa tryb przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych podejmowane przez tor-corporation (dalej jako Operator ).

1.1. Operator za swój najważniejszy cel i warunek realizacji swoich działań stawia przestrzeganie praw i wolności osoby i obywatela w zakresie przetwarzania jego danych osobowych, w tym ochronę prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej .

1.2. Niniejsza polityka Operatora dotycząca przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Polityką) dotyczy wszystkich informacji, które Operator może otrzymać na temat osób odwiedzających stronę internetową https://tor-corporation.com.

2. Podstawowe pojęcia stosowane w Polityce

2.1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem technologii komputerowej.

2.2. Zablokowanie danych osobowych to czasowe wstrzymanie przetwarzania danych osobowych (chyba, że przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych).

2.3. Serwis – zestaw materiałów graficznych i informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych zapewniających ich dostępność w Internecie pod adresem sieciowym https://tor-corporation.com.

2.4. System informacji o danych osobowych – zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych oraz technologie informacyjne i środki techniczne zapewniające ich przetwarzanie.

2.5. Depersonalizacja danych osobowych – czynności, w wyniku których nie jest możliwe ustalenie, bez wykorzystania dodatkowych informacji, własności danych osobowych przez konkretnego Użytkownika lub inny podmiot danych osobowych.

2.6. Przetwarzanie danych osobowych – dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych przy użyciu narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, klarowanie (aktualizacja, zmiana), ekstrakcja , wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

2.7. Operator – organ państwowy, organ gminy, osoba prawna lub osoba fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizujący i/lub przeprowadzający przetwarzanie danych osobowych, a także ustalający cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych, które mają być przetwarzane, czynności (operacje) wykonywane na danych osobowych.

2.8. Dane osobowe – wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika serwisu https://tor-corporation.com.

2.9. Dane osobowe dopuszczone przez podmiot danych osobowych do rozpowszechniania - dane osobowe, do których dostęp nieograniczonej liczbie osób zapewnia podmiot danych osobowych poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dozwolone przez podmiot danych osobowych do rozpowszechniania w sposób przewidziany ustawą o danych osobowych (dalej – dane osobowe dopuszczone do rozpowszechniania).

2.10. Użytkownik – każdy odwiedzający stronę internetową https://tor-corporation.com.

2.11. Podanie danych osobowych – czynności mające na celu udostępnienie danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób.

2.12. Rozpowszechnianie danych osobowych – wszelkie działania mające na celu ujawnienie danych osobowych nieokreślonemu kręgowi osób (przekazanie danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonej liczby osób, w tym ujawnienie danych osobowych w mediach, umieszczenie w informacjach i sieci telekomunikacyjnych lub udostępnianie danych osobowych w inny sposób.

2.13. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych to przekazanie danych osobowych na terytorium państwa obcego organowi państwa obcego, zagranicznej osobie fizycznej lub zagranicznej osobie prawnej.

2.14. Zniszczenie danych osobowych – niszczeniu ulegają wszelkie działania, w wyniku których dane osobowe ulegają nieodwracalnemu zniszczeniu bez możliwości dalszego przywrócenia treści danych osobowych w systemie informatycznym danych osobowych i/lub materialnych nośnikach danych osobowych.

3. Podstawowe prawa i obowiązki Operatora

3.1. Operator ma prawo:

- otrzymania od podmiotu danych osobowych wiarygodnych informacji i/lub dokumentów zawierających dane osobowe;

- w przypadku wycofania przez podmiot danych osobowych zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także wysłania odwołania z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych osobowych, Operator ma prawo do dalszego przetwarzania danych osobowych bez zgody podmiotu danych osobowych, jeżeli zachodzą podstawy określone w ustawie o danych osobowych;

- samodzielnie określić skład i listę środków niezbędnych i wystarczających do zapewnienia wypełnienia obowiązków przewidzianych w ustawie o danych osobowych i aktach prawnych przyjętych zgodnie z nią, chyba że ustawa o danych osobowych lub inne przepisy federalne stanowią inaczej prawa.

3.2. Operator jest zobowiązany:

- udzielenia podmiotowi danych osobowych, na jego żądanie, informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych;

— zorganizować przetwarzanie danych osobowych w sposób określony przez obowiązujące ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej;

— odpowiadać na prośby i prośby osób, których dane dotyczą, oraz ich przedstawicieli prawnych, zgodnie z wymogami Ustawy o danych osobowych;

- zgłosić do uprawnionego organu ochrony praw osób, których dane dotyczą, na żądanie tego organu, niezbędne informacje w terminie 10 dni od dnia otrzymania takiego żądania;

— publikować lub w inny sposób zapewniać nieograniczony dostęp do niniejszej Polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych;

— podjęcia środków prawnych, organizacyjnych i technicznych w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem do nich, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, udostępnianiem, rozpowszechnianiem danych osobowych, a także przed innymi bezprawnymi działaniami w stosunku do danych osobowych;

- zaprzestania przekazywania (rozpowszechniania, udostępniania, udostępniania) danych osobowych, zaprzestania przetwarzania i niszczenia danych osobowych w sposób iw przypadkach przewidzianych przez ustawę o danych osobowych;

– wykonania innych obowiązków przewidzianych w ustawie o danych osobowych.

4. Podstawowe prawa i obowiązki osób, których dane dotyczą

4.1. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

- otrzymywania informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, chyba że przepisy federalne stanowią inaczej. Informacje przekazywane są podmiotowi danych osobowych przez Operatora w przystępnej formie i nie powinny zawierać danych osobowych dotyczących innych podmiotów danych osobowych, chyba że istnieją podstawy prawne do ujawnienia takich danych osobowych. Wykaz informacji oraz tryb ich uzyskania określa ustawa o danych osobowych;

- zażądać od operatora wyjaśnienia jego danych osobowych, zablokowania ich lub zniszczenia, jeśli dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, niedokładne, uzyskane nielegalnie lub zbędne do określonego celu przetwarzania, a także podjęcia środków prawnych w celu ochrony swoich praw;

— postawić warunek uzyskania uprzedniej zgody przy przetwarzaniu danych osobowych w celu promowania towarów, robót i usług na rynku;

- do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także do wysłania żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych;

- odwołania się do uprawnionego organu ochrony praw osób, których dane dotyczą, lub do sądu przeciwko bezprawnym działaniom lub zaniechaniom Operatora przy przetwarzaniu jego danych osobowych;

- do korzystania z innych praw przewidzianych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

4.2. Podmioty danych osobowych są zobowiązane do:

- podać Operatorowi wiarygodne dane o sobie;

- poinformowania Operatora o sprostowaniu (aktualizacji, zmianie) swoich danych osobowych.

4.3. Osoby, które przekazały Operatorowi nieprawdziwe informacje o sobie lub informacje o innym przedmiocie danych osobowych bez zgody tego ostatniego, ponoszą odpowiedzialność zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

5. Zasady przetwarzania danych osobowych

5.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnej i rzetelnej.

5.2. Przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone do realizacji konkretnych, z góry określonych i prawnie uzasadnionych celów. Niedozwolone jest przetwarzanie danych osobowych niezgodnych z celami, dla których dane osobowe zostały zebrane.

5.3. Niedopuszczalne jest łączenie baz danych zawierających dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się w celach ze sobą sprzecznych.

5.4. Przetwarzaniu podlegają wyłącznie te dane osobowe, które odpowiadają celom ich przetwarzania.

5.5. Treść i zakres przetwarzanych danych osobowych odpowiadają deklarowanym celom przetwarzania. Nie dopuszcza się redundancji przetwarzanych danych osobowych w stosunku do wskazanych celów ich przetwarzania.

5.6. Podczas przetwarzania danych osobowych zapewnia się dokładność danych osobowych, ich wystarczalność oraz, w razie potrzeby, adekwatność w stosunku do celów przetwarzania danych osobowych. Operator podejmuje niezbędne środki i/lub zapewnia ich podjęcie w celu usunięcia lub wyjaśnienia niekompletnych lub niedokładnych danych.

5.7. Przechowywanie danych osobowych odbywa się w formie umożliwiającej określenie przedmiotu danych osobowych, nie dłużej niż wymagają tego cele przetwarzania danych osobowych, jeżeli okres przechowywania danych osobowych nie jest określony przez prawo federalne, umowę, do której podmiotem danych osobowych jest strona, beneficjent lub poręczyciel. Przetwarzane dane osobowe są niszczone lub depersonalizowane po osiągnięciu celów przetwarzania lub w przypadku utraty konieczności osiągnięcia tych celów, chyba że prawo federalne stanowi inaczej.

6. Cele przetwarzania danych osobowych
Cel przetwarzaniainformowanie Użytkownika poprzez wysyłanie wiadomości e-mail
Informacje osobistenazwisko, imię, patronimik, adres elektroniczny, numery telefonów
Podstawa prawnaumowy zawarte między operatorem a podmiotem danych osobowych
Rodzaje przetwarzania danych osobowychGromadzenie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, niszczenie i depersonalizacja danych osobowych Wysyłanie listów informacyjnych na adres e-mail
7. Warunki przetwarzania danych osobowych

7.1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą podmiotu danych osobowych na przetwarzanie jego danych osobowych.

7.2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia celów przewidzianych w umowie międzynarodowej Federacji Rosyjskiej lub w prawie, w celu wykonywania funkcji, uprawnień i obowiązków przypisanych operatorowi przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

7.3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, wykonania aktu sądowego, aktu innego organu lub urzędnika podlegającego egzekucji zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej o postępowaniu egzekucyjnym.

7.4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną lub beneficjentem lub gwarantem jest podmiot danych osobowych, a także do zawarcia umowy z inicjatywy podmiotu danych osobowych lub umowy, na podstawie której podmiotem danych osobowych będzie beneficjent lub poręczyciel.

7,5. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji praw i prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osób trzecich lub do osiągnięcia ważnych społecznie celów, o ile nie zostaną naruszone prawa i wolności podmiotu danych osobowych.

7.6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się, dostęp do nieograniczonej liczby osób zapewnia podmiot danych osobowych lub na jego żądanie (dalej jako publicznie dostępne dane osobowe).

7.7. Przetwarzanie danych osobowych podlegających publikacji lub obowiązkowemu ujawnieniu odbywa się zgodnie z prawem federalnym.

8. Procedura zbierania, przechowywania, przekazywania i innego rodzaju przetwarzania danych osobowych

Bezpieczeństwo przetwarzanych przez Operatora danych osobowych zapewniane jest poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnego spełnienia wymagań obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

8.1. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki, aby uniemożliwić dostęp do danych osobowych osobom nieupoważnionym.

8.2. Dane osobowe Użytkownika nigdy, pod żadnym pozorem nie będą przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków związanych z realizacją obowiązujących przepisów prawa lub gdy podmiot danych osobowych wyraził zgodę na przekazanie danych podmiotowi trzeciemu w celu wykonania obowiązków na podstawie umowy cywilnoprawnej.

8.3. W przypadku wykrycia nieścisłości w danych osobowych Użytkownik może je samodzielnie zaktualizować, wysyłając do Operatora powiadomienie na adres e-mail Operatora admin@tor-corporation.com z dopiskiem „Aktualizacja danych osobowych”.

8.4. Termin przetwarzania danych osobowych jest określony realizacją celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, chyba że umowa lub obowiązujące przepisy prawa przewidują inny okres.
Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie Operatorowi powiadomienia drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora admin@tor-corporation.com z dopiskiem „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

8.5. Wszystkie informacje gromadzone przez usługi stron trzecich, w tym systemy płatności, środki komunikacji i innych dostawców usług, są przechowywane i przetwarzane przez te osoby (Operatorów) zgodnie z ich Umową użytkownika i Polityką prywatności. Przedmiot danych osobowych i / lub z określonymi dokumentami. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, w tym usługodawców określonych w niniejszym paragrafie.

8.6. Zakazy ustanowione przez podmiot danych osobowych dotyczące przekazywania (z wyjątkiem udzielania dostępu), a także przetwarzania lub warunków przetwarzania (z wyjątkiem uzyskiwania dostępu) danych osobowych dopuszczonych do rozpowszechniania, nie mają zastosowania w przypadkach przetwarzania danych osobowych w interesie państwowym, publicznym i innych interesach publicznych określonych przez prawo RF.

8.7. Operator przetwarzając dane osobowe zapewnia poufność danych osobowych.

8.8. Operator przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej określenie przedmiotu danych osobowych, nie dłużej niż wymagają tego cele przetwarzania danych osobowych, jeżeli okres przechowywania danych osobowych nie jest określony przez prawo federalne, umowę, której podmiot danych osobowych jest stroną, beneficjentem lub gwarantem.

8.9. Warunkiem zaprzestania przetwarzania danych osobowych może być realizacja celów przetwarzania danych osobowych, wygaśnięcie zgody podmiotu danych osobowych, cofnięcie zgody przez podmiot danych osobowych lub wymóg zaprzestania przetwarzania danych osobowych danych osobowych, a także stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

8.9.1. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu jest zgoda
przetwarzanie danych osobowych. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich
dane osobowe w następujących przypadkach:

 • podczas autoryzacji za pośrednictwem sieci społecznościowych;
 • podczas wypełniania formularza zwrotnego / zamawiania oddzwonienia w Witrynie;
 • podczas zapisywania się do newslettera;
 • przy składaniu recenzji;
 • przy wysyłaniu wniosków;
 • rozważając wakat;
 • przy zakupie biletu;
 • przy rezerwacji pokoju
 • 8.9.2. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszej Polityki, korzystanie z Witryny
  i/lub wszelkie Usługi dostępne podczas korzystania z Witryny muszą być natychmiastowe
  zakończony.
 • 8.9.3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są w następujących celach:
 • promocja towarów, prac, usług;
 • nawiązywania kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem Serwisu, w tym wysyłania powiadomień,
  wniosków i ich przetwarzania;
 • otrzymywanie i publikowanie informacji zwrotnych;
 • rekrutacja;
 • prowadzenia statystyk i analizy działania Serwisu.
 • 8.9.4. Wykaz danych osobowych użytkowników przetwarzanych w Serwisie od
  za pomocą narzędzi automatyzacji:
 • Pełne imię i nazwisko;
 • Data urodzenia;
 • obywatelstwo;
 • Miasto zamieszkania;
 • Poziom wykształcenia;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • adres dostawy;
 • link lub tekst streszczenia;
 • inne informacje, które użytkownik zdecydował się podać.
 • 8.9.5. W celu prowadzenia statystyk i analizy działania Serwisu, Operator przetwarza przy użyciu
  usługi metryczne Google Analytics i Yandex.Metrica takie dane jak:
 • Adres IP;
 • informacje o przeglądarce;
 • dane z plików cookies;
 • czas dostępu;
 • referrer (adres poprzedniej strony).
 • 8.9.6. Google Analytics, które jest narzędziem do analizy stron internetowych firmy Google Inc., jest zarejestrowane
  pod adresem: Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej Google) dla
  ciągła optymalizacja Serwisu. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie i tworzy profile
  zastosowania aliasów, które umożliwiają analizowanie użycia
  Użytkownicy Witryny. Informacje przechowywane w takich plikach cookie (na przykład typ/wersja
  przeglądarka, używany system operacyjny, adres URL strony odsyłającej, nazwa hosta komputera,
  uzyskania dostępu, czas zapytania do serwera), zwykle przesyłane i przechowywane na serwerach
  Google. Aby zablokować Google Analytics, możesz pobrać i zainstalować dodatek z łącza
  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Dodatkowe informacje można uzyskać od
  Polityka prywatności Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.
 • 8.9.7. Usługa Yandex.Metrika, dostępna pod adresem http://api.yandex.com/metrika, która
  umożliwia interakcję różnych usług i aplikacji Użytkownika z usługą
  Yandex.Metrics Yandex LLC, zarejestrowana pod adresem 119021, Moskwa, ul. Lew Tołstoj, dr.
  16 (dalej Yandex). Yandex.Metrica wykorzystuje pliki cookie i tworzy pseudonimowe profile
  wykorzystania, które umożliwiają analizę korzystania przez Użytkowników z Witryny.
  Informacje przechowywane w takich plikach cookie (na przykład typ/wersja używanej przeglądarki
  system operacyjny, adres URL strony odsyłającej, nazwa hosta maszyny uzyskującej dostęp, czas
  żądanie do serwera), zwykle przesyłane i przechowywane na serwerach Yandex. Do blokowania
  Yandex.Metrica można pobrać i zainstalować za pomocą linku
  https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html?lang=ru Więcej informacji
  można uzyskać w polityce prywatności Yandex:
  https://yandex.ru/legal/confidential/?lang=ru.
 • 8.9.8. Podczas blokowania Google Analytics i Yandex.Metrica niektóre funkcje Witryny mogą ulec zmianie
  niedostępne.
 • 8.9.9. Przetwarzanie biometrycznych danych osobowych i szczególnych kategorii danych osobowych
  dane dotyczące rasy, narodowości, poglądów politycznych,
  przekonania religijne lub filozoficzne, stan zdrowia, życie intymne, Witryna nie
  przeprowadzone.
 • 8.9.10. Operator nie weryfikuje prawdziwości informacji podanych przez Użytkownika, oraz
  wynika z faktu, że Użytkownik udziela rzetelnych i wystarczających informacji,
  kontroluje jego ważność.
 • 8.9.11. Operator wykonuje na danych osobowych następujące czynności: zbieranie, utrwalanie,
  systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, klarowanie (aktualizacja, zmiana), ekstrakcja,
  używanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), blokowanie, usuwanie,
  zniszczenie.
 • 8.9.12. Przechowywanie danych osobowych odbywa się w formie, którą można określić
  podmiotu danych osobowych nie dłużej, niż wymagają tego cele przetwarzania danych osobowych
  dane.
 • 8.9.13. Warunkiem zaprzestania przetwarzania danych osobowych może być spełnienie
  cele przetwarzania danych osobowych, wygaśnięcie przetwarzania danych osobowych, cofnięcie zgody
  zgoda użytkownika Serwisu na przetwarzanie jego danych osobowych, a także identyfikacja
  niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
 • 8.9.14. Okres przechowywania danych osobowych użytkowników Serwisu wynosi 1 rok od dnia
  ostatnie wysłane dane.
9. Lista czynności wykonanych przez Operatora z otrzymanymi danymi osobowymi

9.1. Operator zbiera, utrwala, systematyzuje, gromadzi, przechowuje, wyjaśnia (aktualizuje, zmienia), wydobywa, wykorzystuje, przekazuje (rozpowszechnia, udostępnia, udostępnia), depersonalizuje, blokuje, usuwa i niszczy dane osobowe.

9.2. Operator przeprowadza zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych z otrzymywaniem i / lub przesyłaniem otrzymanych informacji za pośrednictwem sieci informacyjnych i telekomunikacyjnych lub bez nich.

10. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych

10.1. Operator przed rozpoczęciem czynności związanych z transgranicznym przekazywaniem danych osobowych jest obowiązany zawiadomić organ uprawniony do ochrony praw osób, których dane dotyczą, o zamiarze dokonania transgranicznego przekazania danych osobowych danych (zawiadomienie takie wysyłane jest odrębnie od zawiadomienia o zamiarze przetwarzania danych osobowych).

10.2. Przed złożeniem powyższego zawiadomienia operator jest zobowiązany do uzyskania stosownych informacji od organów państwa obcego, zagranicznych osób fizycznych, zagranicznych osób prawnych, którym planowane jest transgraniczne przekazanie danych osobowych.

11. Poufność danych osobowych

Operator i inne osoby, które uzyskały dostęp do danych osobowych, są zobowiązane do nieujawniania osobom trzecim i nierozpowszechniania danych osobowych bez zgody podmiotu danych osobowych, chyba że prawo federalne stanowi inaczej.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Użytkownik może uzyskać wszelkie wyjaśnienia w interesujących go kwestiach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej admin@tor-corporation.com.

12.2. Niniejszy dokument będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych przez Operatora. Polisa obowiązuje bezterminowo do momentu zastąpienia jej nową wersją.

12.3. Aktualna wersja Polityki jest bezpłatnie dostępna w Internecie pod adresem https://tor-corporation.com/privacy/.

Przewiń do góry